algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Artikel 1: Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
Feest op nr 30 is een onderneming in hobby, inpak- en verpakkingsmaterialen. De voorwaarden vallen dan ook onder deze onderneming, Wij staan sinds 2020 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Roermond onder nummer 80979319. Het adres van de onderneming is: Vrusschemigerweg 30A 6417 PC Heerlen.
Klant: natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Feest op nr 30 in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
Artikel 2: Algemeen
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen
Feest op nr 30 en Klant, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Feest op nr 30, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Door het gebruik van de internetsites van Feest op nr 30 en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
Artikel 3: Aanbiedingen en offertes
1. De prijzen op de internetsite of in andere aanbiedingen en offertes zijn in Euro’s inclusief BTW maar exclusief andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. (De verzendkosten zijn opgebouwd uit portokosten, verpakkingskosten, iDealkosten en BTW.)
2. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten binnen de grenzen van artikel 3.2 stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de Koper de bestelling annuleren dan wel de overkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging.
4. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt
5. Alle prijzen, artikelen en fotos op de internetsite of in andere aanbiedingen en offertes zijn
onder voorbehoud van druk-, zet- en typefouten. Voor de gevolgen van druk-, zet- en typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
Artikel 4: Levering
1.Feest op nr 30 levert pas uit na ontvangst van betaling, Ideal, tenzij voor een rembourszending is gekozen.
2. Rembourszending is alleen mogelijk voor bestellingen beneden € 500,-.
3. De levering zal zo spoedig mogelijk plaatsvinden, de maximale levertijd bedraagt 7 dagen.
Indien de maximale levertijd niet gehaald kan worden zal Feest op nr 30 de klant zo spoedig mogelijk via telefoon of e-mail op de hoogte stellen. Wanneer de maximale levertijd om welke reden dan ook wordt overschreden dan heeft de Klant het recht de overeenkomst te ontbinden en worden eventuele gedane betalingen binnen 14 dagen aan de Klant terugbetaald. 4. Alle leveringen geschieden door een door Feest op nr 30 gekozen vervoerder.
5. Zodra de te leveren producten op het afleveradres zijn geleverd gaat het risico van de producten over op de Klant.
Artikel 5: Tevredenheidsgarantie
1. De Klant kan binnen 14 werkdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn herroepingsrecht uitoefenen. Alleen wanneer het product en de verpakking in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren kan er na overleg met Feest op nr 30 aanspraak gemaakt worden op de tevredenheidsgarantie. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.
2.Feest op nr 30 is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat. Wij adviseren dan ook de producten te verzekeren tegen deze zaken bij de vervoerder.
3. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de Klant.
4. Indien de Klant van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Feest op nr 30 binnen 14 dagen zorg voor terugbetaling van het door de klant aan Feest op nr 30 betaalde.
5. Als klant kunt u een geschil voorleggen aan de geschillencommissie van het ODR platvorm.
http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Artikel 6: Garantie op defecten
1. Voor door Feest op nr 30 geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Feest op nr 30 vervult gedurende deze garantieperiode uitsluitend een loketfunctie.
2. (In)directe kosten of schade bij de klant of een derde, veroorzaakt door het buiten gebruik zijn van een defect artikel, komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aantoont dat de kosten of schade ontstaan zijn door opzet of grove nalatigheid van Feest op nr 30. In dit geval zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
Artikel 7: Privacy
1. Door het plaatsten van een bestelling worden gegevens opgeslagen in de persoonsregistratie van Feest op nr 30. Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt. De door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn.
2. Feest op nr 30 verstrekt -zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar persoonsregistratie- geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt.
Artikel 8: Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen Feest op nr 30 en Klant is Nederlands recht van toepassing.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2020 - 2024 Feest op nr 30 | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel